Ambtenarenrecht

De tewerkstelling bij – zowel de federale, gewestelijke als lokale – overheden wordt gekenmerkt door een lappendeken aan toepasselijke regelgevingen en statuten. Statutaire tewerkstelling is niet langer de regel en omvat een veelvoud aan rechtspositieregelingen. Daarnaast zijn bepaalde wetten en regels uit het reguliere arbeidsrecht ook van toepassing op de statutaire personeelsleden bij de overheden en lokale besturen.

Kan de tewerkstellende overheid een tuchtsanctie opleggen aan een vastbenoemd personeelslid? Welke procedure moet dan worden nageleefd? Kan een tewerkstellende overheid een vastbenoemd personeelslid ontslaan? Mag een bestuur een personeelslid aanwerven door middel van een arbeidsovereenkomst? Welke vakantieregeling geniet dat contractueel personeelslid dan?

Wij zorgen ervoor dat u door de bomen het bos nog ziet.